Services
बचत

बचत प्रकार

शिक्षा बचत

८ प्रतिशत

साधारण बचत

८ प्रतिशत

बाल बचत

९ प्रतिशत

बिबाह बचत

८ प्रतिशत

दैनिक बचत

९ प्रतिशत

चाडपर्ब बचत

९ प्रतिशत

रेडियन्ट बचत

८ प्रतिशत

मुद्घति बचत ब्याजदर

३–६ महिना

११ प्रतिशत

१ बर्षे

१२.५ प्रतिशत

२ बर्षे

१३.५ प्रतिशत

शिक्षा बचत

१३.५ प्रतिशत

२ बर्षे भन्दा माथि

आपसी समझदारीमा