Services
कर्जा

कर्जाको प्रकार

ब्यबसायिक कर्जा

१४.७५ प्रतिशत

हयर पर्चेज

१४.७५ प्रतिशत

घर कर्जा

१४.७५ प्रतिशत

कृषि कर्जा

१४.७५ प्रतिशत

रेडियन्ट कर्जा

१४.७५ प्रतिशत